บุคลากรของเรา

ระดับผู้บริหาร

คุณพ่อเสวกตร์ คูหาวันต์

ผู้ก่อตั้งสถานศึกษา

คุณแม่พยม คูหาวันต์

ผู้ก่อตั้งสถานศึกษา

นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

นายเพิ่มศักดิ์ ดรุณเพ็ชร์

ผู้จัดการ

คุณครูประจำชั้นเตรียม อนุบาล

นางจำเนียร นกพึ่ง

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง1

นางวันเพ็ญ โพธิ์รอด

ครูคู่ชั้น ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง1

นางสาวมุทิตา รอบุญ

ครูประจำ ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง2

นางสาวธิดา ท้วมอยู่

ครูคู่ชั้น ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง2

นางสาวปัทมาวดี สุดพันธุ์

ครูคู่ชั้น ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง2

นางมยุรี เกตุเอี่ยม

ครูประจำ ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง3

นางนิรันลักษณ์ โตจริง

ครูคู่ชั้น ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง3

คุณครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองนุ่ม

ครูประจำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 IEP

นางสาวนิภาพร โอดคง

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 IEP

นางอนงค์นารถ เจตนา

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

นางสาววรรณิศา ประเสริฐ

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

นางกรรณิกา คำรุณ

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางสาวพราภรณ์ ทิมแย้ม

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางสาวอารี ปู่เรือง

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางกาญจนา ผลบุญเรือง

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/4

นางสาวขวัญดาว รู้ธรรม

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/4

นายเพิ่มศักดิ์ ดรุณเพ็ชร์

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 IEP

นางสาวปนัดดา ทองศรีวงค์

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 IEP

นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สบาย

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 IEP

คุณครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางวิไลลักษณ์ มณีรัตน์

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางสาวบุศรา บุญโต

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางน้อย วิทยาพร

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางมาลี นิลแนม

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวธิดารัตน์ สุขนาค

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวปัฌฑารีย์ ทับประเทือง

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นายมานิตย์ อินบาง

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

นางสาวกาญจนา ชิตประเสริฐ

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

นางสาวจิรัฐติกานต์ อินทร์เรือน

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

นางสาวลัดดาวัลย์ คงรอด

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

คุณครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางนิรมล ศรีสวัสดิ์

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

นางสาวสุพัตรา คำชื่น

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

นางนภารัตน์ เทพภักดี

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางสาวสโรชา กินะเริง

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางสาวกมลทิพย์ ม่วงแย้ม

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางสาวกนกลักษณ์ ประทุม

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางสาวอารียา จันทร์เดช

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางสาวผกากานต์ น้อยเนียม

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

นางสาวศรีประภา นกพึ่ง

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

นางพัชรี เป๊กต๊ะวงค์

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

นางสาวณัฐรภา มาคง

ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/5

นางสาวทิพวรรณ เฟื่องพันธ์

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/5

นางสาวปัฌฑารีย์ ทับประเทือง

ครูคู่ชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/5

ครูพิเศษ

นางสาวปัทมา จันทร์โถม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปัทมาภา คูหาวันต์

เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา

Miss maian sofia jesus

ครูต่างประเทศ

Miss Donna Mae Calado

ครูต่างประเทศ

Miss May-an Pingaping

ครูต่างประเทศ

Miss jumeah mae pasaoa

ครูต่างประเทศ

Mr.jayson Salazar raguine

ครูต่างประเทศ

Mr. Carlito ll Alcantara De Vera

ครูต่างประเทศ

Miss Loida Paningbatan Perez

ครูต่างประเทศ