หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3)

หลักสูตร Intensive English Program เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์ทั้งวัน เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเน้นปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้นประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ 3 ส่วน คือ

Listening & Speaking ภาษาอังกฤษที่เน้นการพูด – การฟัง

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการฟัง– การพูด กับครูฟิลิปปินส์ โดยสื่อผ่าน กิจกรรมเล่นเกมส์ ร้องเพลง ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเอง เด็ก ๆ จะได้ฝึกพูดเป็นกลุ่ม แล้วจึงเริ่มพูดกับครูทีละคน ความเข้าใจความหมายจะ ค่อย ๆ พัฒนาจากคำศัพท์ไปสู่วลี และประโยคบทเรียนจะครอบคลุมหัว ข้อต่าง ๆ เช่น การนับเลข สี อาหาร สัตว์ และเสื้อผ้า เป็นต้น เด็ก ๆ จะได้ทำใบงานท้ายชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียน และความสามารถในการฟัง

Phonics เรียนรู้เสียงอักษร เพื่อเตรียมพร้อมอ่าน / เขียนและสะกดคำ

• เรียนรู้เสียงของตัวอักษรภาษาอังกฤษ
• เรียนรู้เสียงขั้นต้น และลงท้ายคำศัพท์ รวมถึงการผสมสระ กับพยัญชนะ สำหรับคำศัพท์ 3 ตัวอักษร (CVC) เช่น c a t p i g        
• เรียนรู้การออกเสียงควบกล้ำ เช่น sh , ch และการรวมเสียงเพื่อทำให้ เกิดคำศัพท์

Children's Literature ส่งเสริมทักษะการอ่าน / ฟังและนิสัยรักการอ่าน

หลักสูตรการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ จุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาจากเรื่องราว และเหตุการณ์ใน เนื้อเรื่อง เด็กๆจะเรียนรู้คำศัพท์จากนิทาน - เพลง เนื้อเรื่องที่สนุกสนานจะทำให้เด็ก ๆ เกิดความสนใจใคร่รู้ และจดจำคำศัพท์ต่าง ๆ ได้แม่นยำอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง นิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ