การเรียนการสอนห้องเรียนปกติ

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบบูรณาการความต้องการ ความสนใจของเด็กโดยพิจารณาเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวเด็กและข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์สถานที่สำคัญ วัฒนธรรม ด้านอาหาร ประเพณีสำคัญในชุมชนท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยอาศัยประสบการณ์ของครูผู้สอน ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็ก มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยลักษณะกระการจัดการเรียนรู้แบบเปิดกว้างจัดให้มีประสบการณ์ที่หลากหลายโดยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจหรือให้เด็กได้แสดงออกในแนวทางที่เขาสนใจ เรียนรู้แบบปฏิบัติจริงโดยการใช้ประสารทสัมผัสกระทำกับวัตถุด้วยความยากรู้ยากเห็นได้ทดลองสร้างสิ่งใหม่ๆเด็กเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เด็กได้เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุ่มเล็กๆ และเป็นรายบุคคลให้เด็กได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนทำให้เด็กได้ตรวจสอบความคิดเห็นของตนเอง แต่เมื่อเจอปัญหาครูจะเข้าไปให้คำแนะนำเมื่อเด็กต้องการและให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย

ให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและประสาทในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

ให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่นการทำงานกับผู้อื่นการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

ให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษาจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาการคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป