กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัย คืออการกระตุ้นให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการเป็นไปในรูปแบบที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และร่างกาย โดยสอดคล้องกับความพร้อมด้านวุฒิภาวะ ความต้องกสน ความสนใจ และความสามารถของเด็ก ตลอดจนการป้องกันหรือแก้ไขพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาได้อย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้นำเสนอกิจกรรมเพื่อนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัยและผู้สนใจ เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเล่นของเด็ก และกิจกรรมที่เหมาะสมและความ ปลอดภัยในการเล่น

1
.

กิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นวิชาที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งยังหาวิธีเสริมสร้างพัฒนาการภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกสนานและทำให้พวกเขาอยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเลือกกิจกรรมในการเสริมสร้างพัฒนาการภาษาอังกฤษต้องใส่ใจและเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเขามากที่สุด เพราะอะไรที่ยากจนเกินไปอาจทำให้พวกเขาเกิดความกดดันและเบื่อได้ในระยะยาว แต่ทั้งนี้ระดับความยากง่ายขึ้นอยู่กับทักษะของเด็กแต่ละคน ซึ่งการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษาอังกฤษก่อนระดับอนุบาล 1 หรือก่อนเข้าโรงเรียนตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มต้นสอนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างง่ายๆ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกออกเสียงคำศัพท์, การฟังเพลงภาษาอังกฤษและการ์ตูนที่เหมาะสมกับวัยของเขา รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมทักษะด้านภาษา เป็นต้น

2
.

กิจกรรมฝึกทักษะต่างๆ

การพัฒนาการเขียนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย ที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญ เพราะทักษะด้านการเขียนนั้นมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมสร้างทักษะการเขียนให้กับเด็กได้เองจากที่บ้าน ด้วยการให้เด็กเริ่มฝึกจากการเขียนชื่อของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่น ชื่อจริง นามสกุล ทั้งชื่อที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะการเขียนชื่อเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก เมื่อเขียนได้เด็กจะเกิดความภูมิใจและกระตุ้นความสนใจในการเขียนได้ดีที่สุด

3
.

กิจกรรมกลางแจ้ง

เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก กิจกรรมกลางแจ้งที่ครูสอนควรจัดให้เด็กให้เล่น ฯลฯ

4
.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (STEM)

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกการทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่

5
.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่าง กายอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง จังหวะ และทำนอง คำคล้องจอง หรือเครื่องดนตรีประกอบ การเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้จังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้

6
.

กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจิตนาการโดยใช้การปฏิบัติงานศิลปะกระดาษ

ไวรัส RSV คืออะไร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

RSV หรือชื่อเต็มว่า Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็กเล็ก โดยเชื้อไวรัสอาจทำให้มีเสมหะมากทำให้ปอดเกิดอาการอักเสบ และทำให้เยื่อบุหลอดลม และทางเดินหายใจต่างๆ บวม จึงทำให้เด็กมีอาการเหนื่อยหอบ และหายใจลำบาก