ประวัติ / ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน

โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียนได้ตามใบอนุญาต วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 ตัวอาคารที่ดินขณะนั้นมีประมาณ 1600 ตารางวาเศษ โรงเรียนศรีสำโรงวิทยาเดิมเป็นฉางข้างสหกรณ์ขายข้าวและพืชผลของอำเภอศรีสำโรง ต่อมานายเสวกตร์ คูหาวันต์ ได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือจาก นายกลึง สุนันทวิทย์ หัวหน้าสหกรณ์อำเภอศรีสำโรง ได้ช่วยติดต่อขอซื้อฉางข้าวของสหกรณ์ จำนวน 3 หลัง จาก นายเพ่ง เพ็ญตระกูล นายเสวกตร์ คูหาวันต์ จึงได้ดัดแปลงแก้ไขปรับปรุง ฉางข้าวสหกรณ์ให้เป็นโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา

ปีการศึกษา 2501 เปิดทำการสอนวิชาสามัญ ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2531 ได้ขอยุบชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2537 ได้ขออนุญาตยุบชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับปฐมวัย ชั้นเตรียม – ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดย นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ นายเพิ่มศักดิ์ ดรุณเพ็ชร์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ปรัชญา “เตรียมความพร้อม หลอมคุณธรรม” คำขวัญ สุ จิ ปุ ลิ ฟัง คิด ถาม เขียน สีประจำโรงเรียน สีฟ้า-ขาว สีฟ้า หมายถึง ความสุขุมเยือกเย็นและกว้างไกล สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีฟ้าขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์และความสุขุมเยือกเย็นที่กว้างไกล อัตลักษณ์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย เอกลักษณ์ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศรีสำโรงวิทยามุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้เด็กมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษา เน้นครูพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังคุณธรรม ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวและชุมชน

ปีการศึกษา 2501 เปิดทำการสอนวิชาสามัญ ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2531 ได้ขอยุบชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2537 ได้ขออนุญาตยุบชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับปฐมวัย ชั้นเตรียม – ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดย นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ นายเพิ่มศักดิ์ ดรุณเพ็ชร์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ปรัชญา “เตรียมความพร้อม หลอมคุณธรรม” คำขวัญ สุ จิ ปุ ลิ ฟัง คิด ถาม เขียน สีประจำโรงเรียน สีฟ้า-ขาว สีฟ้า หมายถึง ความสุขุมเยือกเย็นและกว้างไกล สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีฟ้าขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์และความสุขุมเยือกเย็นที่กว้างไกล อัตลักษณ์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย เอกลักษณ์ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมเด็กให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตร

2. ส่งเสริมให้เด็กใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

4. พัฒนาการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

5. ส่งเสริมครูให้พัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวและชุมชน

เป้าหมาย

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้สมวัย

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์สมวัย

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมสมวัย

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้สมวัย

5. เด็กใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6. เด็กมีคุณธรรมเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

7. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

8. โรงเรียนมีครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่เพียงพอกับชั้นเรียน

9.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยีที่ปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอ

10. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

11. ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

12. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

13.ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

เด็กเล็กในศรีสำโรง
เข้าอนุบาล2เลยได้ไหม