หมวดหมู่หลักสูตร

ใส่ข้อความ เกี่ยวกับหลักสูตร

ชั้นเตรียมอนุบาล

การเรียนการสอนห้องเรียนปกติ

ชั้นอนุบาล1

การเรียนการสอนห้องเรียน IEP

ชั้นอนุบาล2

การเรียนการสอนห้องเรียนปกติ

ชั้นอนุบาล3

การเรียนการสอนห้องเรียนปกติ

กิจกรรมต่างๆ

ประมวลกิจกรรมโครงการ

รับการตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปี 63

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยในปีนี้ จัดกิจกรรมในหัวข้อ “วิทยาการคำนวณ”เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูล ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม

กิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2563

โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปี 2563 และตรวจนับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ขอขอบคุณนางสุนิษดา สุขอิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ พร้อมคณะกรรมการ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด